Szkoła Podstawowa Specjalna
Nr 177

ul. Szczęśliwicka 45/47, 02–353 Warszawa

  • Tel.: 22 822-06-42

Dokumenty szkolne

 • Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa i Antydyskryminacyjna w SPS Nr 177

 • Organizacja przyjmowania skarg i wniosków w SPS Nr 177

 • Pięcioletni Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny Szkoły Podstawowej Nr 177

 • Plan Nadzoru 2017-2018

 • Plan Pracy Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 177

 • Procedura postępowania w przypadku zaistnienia wypadku ucznia w czasie zajęć edukacyjnych

 • Procedura wydłużenia etapu edukacyjnego w SPS Nr 177

 • Regulamin korzystania z terenu SPS Nr 177

 • Regulamin postępowania w przypadku wystąpienia destrukcji materialnej, przemocy fizycznej lub zachowań agresywnych

 • Regulamin postępowania w przypadku wystąpienia szkody materialnej oraz przemocy fizycznej

 • Regulamin przeprowadzania zajęć przykładowych i obserwowanych

 • Regulamin Świetlicy

 • Statut - Szkoła Podstawowa

 • Statut - Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

 • Szkolny Zestaw Programów Własnych

 • Szkoła Podstawowa - Szkolny Zestaw Programów

 • Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania - Szkoła Podstawowa

 • Zasady postępowania w przypadku zaginięcia ucznia

2018-04-03

Warszawskie Dni Świadomości Autyzmu